Termenii si condiţiile pentru utilizarea aplicaţiei “PSYnfo” persoane individuale dar și Corporate – actualizat 2023

 

SOULEXPERT srl societate romana avand sediul social in str.Secerei nr.37, Targu Mureş, Mureş, Romania, număr de telefon +40722234513 sau 0365430745 înregistrata la Registrul Comerţului sub nr. J26/290/14.03.2019, CUI 32927278, cont bancar RO39BTRLRONCRT0249216302 deschis la banca Transilvania, prin prezentul document aduce la cunoştinţa Clienţilor condiţiile de utilizare a Serviciilor oferite de aplicaţia PSYnfo (“Serviciile”).

Termenii si condiţiile (denumite in continuare si “Termenii si Condiţiile”) de mai jos au valoare contractuala intre SOULEXPERT srl (numita in continuare “Soulexpert”) si Client.

Definiţii

Aplicaţia PSYnfo: software Soulexpert care oferă acces la Servicii si care este disponibilă prin link oferit pentru descărcare (Appstore și GooglePlay) pe site-ul www.soulexpert.ro si pe care Clientul a acceptat să îl descarce șisă-l instaleze în terminalul său (denumita in continuare « Aplicaţia »)

Client: orice persoană/entitate fizică sau juridica care este titularul unuia sau mai multor contracte de furnizare de servicii prin intermediul aplicaţiei, indiferent dacă serviciile respective sunt preplatite sau pe baza de abonament.

Servicii: articole, informări, informaţii, teste, posibilităţi de comunicare, la care clientul are acces prin intermediul aplicaţiei PSYnfo în baza unui cont de utilizator (denumit in continuare “Serviciul”)

Terminale: dispozitive ( între care se pot enumera, dar fără a se limita la: laptop, PC, telefoane mobile, tablete etc.) care au conexiune la internet și cu ajutorul cărora se poate utiliza aplicaţia. Soulexpert va furniza Serviciile prin punerea sa la dispoziţia Clientului prin cadrul aplicaţiei.

Accesul si folosirea aplicaţiei implica acceptarea Termenilor si Condiţiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atentie a acestora înaintea oricărei utilizări a aplicaţiei. Cea mai recenta versiune a Termenilor si Condiţiilor de utilizare poate fi găsită accesând pagina “Termeni si condiţii”, la adresa de internet www.soulexpert.ro

Acest site este dedicat utilizării de către persoanele fizice si juridice care au relaţii contractuale cu SOULEXPERT srl și nu numai și care intenţionează să folosească Serviciile în interes personal și non-comercial.

1. Înregistrarea Clientului

Accesul la Serviciu oferit de aplicaţie, este condiţionat de înregistrarea prealabilă și se face numai prin intermediul unui nume de utilizator și al unei parole atribuite și în cazul în care este client corporate, și a unui cod companie. Furnizarea serviciilor sau produselor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute.

1.1 Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, Clientul se obligă să furnizeze corect numele, prenumele, e-mail și eventual, alte informaţii utile. Furnizarea unor date eronate poate avea ca efect imposibilitatea creării contului sau inactivarea/ștergerea contului de către Soulexpert. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, este necesara accesarea de către client a meniul oferit pentru astfel de situaţii.

1.2 Clientul va avea acces la Serviciu/ aplicaţie, numai după acceptarea prealabilă integrală și necondiţionată, a Termenilor și Condiţiilor și după introducerea corectă a tuturor datelor necesare pentru inregistrarea corecta in cadrul Serviciului. Accesul la Serviciu se face numai prin intermediul unei conexiuni la Internet si uneori, prin utilizarea unui program de navigare pe Internet ( în cazul de față aplicația Psynfo). Cerinţele tehnice minime pentru o furnizare corespunzătoare a serviciului sunt un terminal care să suporte și să fie dotat cu o conexiune la internet (indiferent de furnizorul de servicii de date) terminal mobil cu sistem de operare Android (versiunea 5 sau mai recent), iOS (versiunea 4 sau mai recent).

1.3 Prin crearea și accesarea contului, precum și prin utilizarea parolei personale Clientul este responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. Soulexpert va da curs, în limetele posibilităţilor, oricărei comenzi sosite de pe contul Clientului identificat cu parola corectă și nu poate fi ţinută răspunzătoare în niciun caz pentru contestarea ulterioară a efectuării comenzii de către client.

Soulexpert nu poate fi ținută responsabila pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidenţialitatea contului și a parolei sale.

1.4 Clientul este în întregime responsabil pentru costurile generate de utilizarea serviciilor de date necesare accesării aplicaţiei.

2. Securitatea prelucrării datelor personale

2.1 Datele personale ale clientului vor putea fi utilizate de către Soulexpert pentru furnizarea serviciilor Aplicaţiei – incluzând dar fără a se limita la informarea prin e-mail, mesaje scrise (SMS), poștă sau alte mijloace de comunicare, pentru realizarea de rapoarte statistice în funcție de datele oferite de client De asemenea datele personale furnizate de Clienţi cu ocazia utilizării aplicaţiei se pot utiliza în vederea personalizării Serviciilor oferite clienţilor, în vederea asigurării funcţionalităţii tehnice a serviciului, în vederea dezvoltării de noi servicii și în vederea analizării unor răspunsuri din cadrul aplicației cât și a situaţiilorreclamate de clienţi și rezolvarea rapidă și eficientă a acestora.

2.2 Datele personale ale Clientului vor putea fi transmise autoritătilor competente, la solicitarea acestora, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin.

2.3 Datele furnizate de către Clienţi sunt strict confidenţiale.
Aplicaţia foloseşte masuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se afla în controlul nostru.

2.4 Soulexpert respectă drepturile conferite clienţilor persoane fizice de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea neavând un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere Soulexpert să vă confirme dacă prelucrează sau nu, datele dumneavoastră personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
b. dreptul de a cere Soulexpert să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conforma dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
c. dreptul de a cere Soulexpert să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;
d. dreptul de a cere Soulexpert să înceteze expedierea de mesaje promoționale.
Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă folosind secţiunea “contact” de pe site ul www.soulexpert.ro

2.5 Soulexpert se obligă ca în urma cererii clientului transmisă pe adresa str.Secerei nr.37, Târgu Mureş, Mureş, Romania, se obligă: să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele personale a căror prelucrare nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date; să înceteze prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

2.6 In cazul în care Clientul doreşte încetarea prelucrării datelor cu caracter personal utilizate prin intermediul acestei aplicaţii acesta acceptă faptul că Soulexpert va putea fi pusă în situaţia imposibilităţii de furnizare a serviciilor din cadrul aplicației.

2.7 Orice încercare de a accesa datele personale ale altui client, de a modifica conţinutul unei secţiuni sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează această aplicație, va fi considerată o tentativă de fraudare și va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

2.8 In cazul în care vor fi disponibile plaţi online cu card bancar în cadrul aplicaţiei, plata serviciilor de pe acest website sau din aplicație, este efectuată prin intermediul soluţiilor de plata online oferite de compania parteneră la momentul respectiv și cele din magazinul oficial din care e descărcată aplicația (Appstore, GooglePlay).În situația în care este necesară o colaborare cu o companie externă de plăți, din varii motive, Soulexpert și compania cu care va realiza parteneriatul ( daca se va realiza) compania contractată va garanta securitatea sistemelor informatice în condiţiile prezentate în aceşti Termeni si Condiţii.

De reținut că informaţiile privind datele cardului bancar (număr de card, data expirării etc.) nu sunt transferate sau stocate pe serverele Soulexpert. sau pe serverele companiei cu care se va realiza parteneriatul

In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul clientului, sunt introduse direct în sistemele Visa sau MasterCard, iar în cazul in care cardul clientului a fost emis de către o banca certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacţiei se face doar după autentificarea clientului în acest sistem prin introducerea unui cod/parola secretă cunoscută numai de titular, similar codului PIN la tranzacţiile de la ATM.

2.9 Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica conţinutul aplicaţiei prin orice mijloc de accesare sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aplicaţia, va fi considerata o tentativa de fraudare a aplicației și poate avea ca efect blocarea/ ștregerea/inactivarea contului (conturilor) implicat(e). De asemenea, poate atrage punerea în mişcare a acţiunii de urmărire penala împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat o asemenea faptă.

3. Copyright

Soulexpert acordă Clientului un drept de utilizare a aplicaţiei non-exclusiv, non-transferabil și revocabil în orice moment.
Licenţa acordată în condiţiile mai sus menţionate este oferita pe durata valabilitatii aplicaţiei in măsură conformării clientului cu prezentul document. Licenţa nu oferă niciun drept de accesare sau de utilizare, in orice mod, a codului sursa al aplicaţiei sau ale componentelor de software ale acesteia.
Prin urmare clientul NU are dreptul de a:
Utiliza, copia, modifica, distribui fără un acord prealabil sau decompila aplicaţia sau părți componente ale software-ului în afara condiţiilor menţionate în prezentul document;
Sub-licenția sau transfera aplicaţia sau parti componente ale software-ului aplicaţiei, întregul conţinut al aplicaţiei – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea
Soulexpert si a furnizorilor săi și este apărat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială.
Orice actualizări, produse sau upgrade-uri ale aplicaţiei sau ale serviciilor furnizate, indiferent dacă sunt efectuate, create sau dezvoltate de Soulexpert, sunt si vor ramane in proprietatea Soulexpert și a partenerilor acestuia.
Clientul recunoaşte și acceptă că orice contribuţie sub formă de servicii, sugestii, idei, rapoarte, identificarea de disfunctionalitati, de cheltuieli, sau orice alta contribuţie făcută de către utilizator nu conferă niciun drept, titlu sau interes în oricare dintre elementele sau componentele Serviciul sau aplicaţie. Folosirea fără acordul Soulexpert a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor in vigoare.

4. Accesul la aplicaţie

Soulexpert garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe această aplicaţie și nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parţial sau integral aplicaţia, de a reproduce parţial sau integral aplicaţia, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata aplicaţia în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Soulexpert fara acordul scris prealabil al acesteia.

5. Descrierea serviciilor

5.1 Prin intermediul Serviciilor oferite de Aplicaţia PSYnfo aceştia își pot administra de oriunde si oricând serviciile care sunt oferite prin intermediul aplicației.

5.2 Clienţii au accesla următoarele categorii din aplicație:

myPSY, cu trei subcategorii: Mic ghid de afecțiuni-unde sunt prezentate informații de specialitate cu privire la afecțiuni de natură psihologică/psihiatrică, Sexualitate-aici articole specifice de psihoeducație în ceea ce privește sexualitatea umană și Jurnal unde utilizatorul își poate scrie tot ce dorește și el hotărăște dacă acele informații le transmite șterge sau ține în dispozitivul lui.

PSYlearn,: locul unde sunt disponibile cursuri specifice gratuite sau contracost

PSYsearch :se pot găsi cabinete individuale de psihologie și informațiile publice ale acestora

PSYtalk: se poate trimite mail către psihologul din spatele aplicației și în limita posibilităților se primește un răspuns.

PSYblog: articole săptămânale de interes general

5.3 Prevederi speciale aplicabile categ. PSYtest
Utilizarea categ PSYtest oferă Clienţilor posibilitatea testării personale.
Utilizarea serviciului PSYtest permite Clienţilor obţinerea unei evaluări în funcţie de testele alese.
Soulexpert atrage atentia Clientului asupra faptului că serviciul oferă informaţii cu caracter pur orientativ și uneori cu tentă de entertaiment, fără nicio putere de diagnostic iar rezultatele sale nu sunt opozabile în niciun fel Soulexpert.

6. Drepturile si obligaţiile părtilor

6.1.1 Soulexpert și partenerii săi, va asigura respectarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor puse, prin intermediul Serviciilor, la dispoziţia Clientului, dar nu va fi, in nici intr-un caz, răspunzător pentru respectarea vreunei obligaţii de confidenţialitate in ceea ce priveşte informaţiile pe care Clientul le-a dezvăluit terţilor.

6.1.2 Soulexpert nu răspunde pentru securitatea comunicaţiilor și pentru integritatea informaţiilor ce tranzitează reţeaua internet.

6.1.3 Soulexpert își rezervă dreptul să șteargă sau să modifice orice informaţie pe care Clientul a introdus-o în paginile Serviciului și care ar putea cauza funcţionarea necorespunzatoare a Serviciului.
Prin acceptarea Termenilor si Condiţiilor, Clientul recunoaşte explicit si expres dreptul Soulexpert de a prelucra, în scopul asigurării funcţionarii Serviciilor, informaţiile personale pe care le pune la dispoziţie Clientul. Prin prelucrare se înțelege folosirea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea si/sau distribuirea informaţiilor mai multor server-e locale și/sau
internaţionale.

6.1.4 Soulexpert nu va fi răspunzător pentru următoarele: (1) erori generate de software, căderi de reţea, alterarea și/sau de-securizarea informaţiilor care tranzitează alte sisteme decât cele ale Soulexpertși al partenerilor săi.

6.1.5 Soulexpert va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea Serviciilor de către Client în condiţii de maxima securitate si confidenţialitate, fără a putea garanta însa acest lucru.

6.1.6 Soulexpert poate decide oricând suspendarea furnizării, modificarea sau intreruperea furnizării Serviciilor din cadrul aplicaţiei cu efect imediat și fără un anunţ prealabil, în scopul efectuării unor reparaţii sau lucrări de întretinere sau în scopul imbunătățirii performanțelor Serviciilor din aplicaţie sau pentru un alt motiv, oricare ar fi acesta.

6.1.7 Soulexpert își rezervă dreptul de a suspenda sau şterge datele de autentificare ale utilizatorului, fără vreo notificare prealabilă sau altă formalitate:
– în caz de neutilizare a conturilor pentru o perioada mai mare de 6 (sase) luni;
– în cazul în care se creeaza de către acelaşi client, în mod nejustificat sau cu intenţii de fraudare, un număr foarte mare de conturi de utilizator;
– în caz de folosire abuzivă sau neautorizată a Serviciilor, sau în orice situaţie de natură să creeze un risc pentru orice client sau pentru Soulexpert;

6.1.8 Soulexpert nu va fi răspunzătoare pentru orice pagube, directe sau indirecte, suferite de client ca urmare a încălcării de către acesta a prevederilor Termenilor si Condiţiilor.

6.1.9 Soulexpert își rezervă dreptul de a aduce periodic modificări si actualizări a prevederilor prezentului document, fără necesitatea informării clientului. Prin continuarea utilizării aplicaţiei clientul este de acord cu conţinutul Termenilor si Condiţiilor valabili la data accesării.

6.1 Drepturile si obligaţiile Clientului

6.2.1 Clientul se obliga sa utilizeze serviciile oferite prin intermediul aplicaţiei PSYnfo numai în scopuri licite și numai potrivit destinaţiei si funcţiunilor acestora.

6.2.2 Clientul are obligaţia de a păstră confidenţialitatea informaţiilor de acces la Servicii, fiind unicul răspunzător pentru orice consecinţe pe care le-ar putea avea divulgarea acestor informaţii de acces către un terț, indiferent dacă divulgarea a fost intenţionată, din neglijență sau din imprudență.

6.2.3 Clientul este unicul responsabil și răspunzător pentru utilizarea Serviciilor și pentru orice consecinţă produsă ca urmare a utilizării acestora, prin accesul cu nume de utilizator și parolă proprii, chiar și în situaţia în care Serviciul nu este folosit de către Client, ci de o alta persoană folosind numele de utilizator si parola atribuite Clientului, dacă a intrat în posesia acestor date ca urmare a intenţiei, neglijentei sau imprudentei Clientului.

6.2.4 Clientul trebuie să completeze în cadrul procesului de înregistrare informaţii complete, corecte și de actualitate. Ca urmare a modificării acestor date, în cursul procesului de înregistrare sau ulterior în cadrul procesului de administrare a profilului personal, va prevala și va fi valabilă ultima modificare a datelor.

6.2.5 Clientul trebuie să păstreze confidenţialitatea numelui de utilizator și a parolei asociate și se angajează că va notifica imediat Soulexpert dacă orice terță parte neautorizată, identificată sau neidentificată, le utilizează sau accesează Serviciile din aplicaţie prin intermediul acestora, sau a devenit în măsură să o facă.

6.2.6 Clientul se obligă să nu lase nesupravegheat terminalul mobil după introducerea datelor de acces, astfel încât nici o altă persoană neautorizată să nu poată folosi Serviciile în numele
Clientului. înainte de a pleca sau lăsa terminalul la altcineva sau nesupravegheat Clientul trebuie să se deconecteze de la aplicaţie.

6.2.7 Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul este în întregime responsabil pentru conţinutul datelor stocate în contul sau și pentru orice mesaje transmise sau primite pe contul său. Clientul garantează că este utilizatorul legal al serviciilor Soulexpert si că este autorizat legal pentru a folosi în procesul de înregistrare orice nume sau marcă de comerţ și ca utilizarea oricărui nume sau mărci de comerţ nu încalcă dreptul unui terți.

6.2.8 Clientul este de acord ca Soulexpert srl, nu poate garanta ca orice nume de utilizator solicitat în procesul de înregistrare în Serviciu va fi disponibil sau aprobat spre utilizare.

6.2.9 Clientul trebuie sa se asigure că orice instrucţiune sau operaţiune pe care o realizează în cadrul aplicaţiei PSYnfo este corectă și completa, în caz contrar Soulexpert nefiind răspunzător pentru erorile apărute.
Clientul autorizează Soulexpert să acţioneze pe baza instrucţiunilor pe care el le transmite prin accesarea Serviciului cu numele de utilizator și parola corespunzătoare, chiar dacă aceste instrucţiuni contrazic alte instrucţiuni anterioare.

6.2.10 Clientul este responsabil pentru toate erorile care conduc la pierderi materiale, dacă el a acţionat cu intenţie, neglijenta sau imprudenta, cum ar fi prin facilitarea tranzacţiilor neautorizate
sau prin tentative frauduloase. Pentru acest motiv, Clientul trebuie să își însușească și să respecte clauzele de securitate a accesului conţinute în acest Termeni si Condiţii.

6.2.11 Toate opţiunile pe care le face Clientul în sensul achiziţionării unor noi Servicii sau extinderea acestora au valoare contractuală și îi sunt opozabile, fiind obligat să suporte costul acestora acolo unde vor aparea așa cum este evidenţiat.

6.2.12 Clientul va răspunde pentru următoarele: (1) cheltuielile efectuate pentru achiziţionarea unor servicii oferite prin intermediul aplicaţiei, (2) folosirea contului/rilor sau/sale, a numelui de utilizator cât și pentru păstrarea confidenţialităţii parolei/lor proprii.

6.2.13 Clientul va furniza pe parcursul utilizării Serviciilor orice date rezonabile solicitate de către Soulexpert, incluzând dar fără a se limita la nume și prenume, firmă, adresă de mail. Aceste modificări devin opozabile Soulexpert de la data comunicării în condiţii care asigura autenticitatea si integritatea acestora. In caz contrar Soulexpert nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de Client.

6.2.14 Clientul ia act de faptul că accesul la anumite funcţiuni ale Serviciilor din aplicaţie pot fi restricţionate pe toata durata în care furnizarea către Client a tuturor sau a unei părți din serviciile din aplicaţie este suspendată, indiferent de cauza suspendării.

6.2.15 Instrucţiunile de organizare și administrare interna a contului de Client fac parte integranta din Termeni si Condiţii. In caz de contradicţie între instrucţiuni și corpul principal al contractului, prevederile cuprinse corpul principal al Termenilor si Condiţiilor prevalează.

6.2.18 Clientul va informa Soulexpert cu privire la orice utilizare neautorizata a contului sau cu privire la orice ameninţare la adresa securităţii contului sau, imediat ce are cunoştinţa de survenirea unei astfel de fapte.

7. Răspunderea Soulexpert

Soulexpert nu oferă nicio garanţie ca aplicaţia sau serviciile furnizate prin intermediul acesteia sunt lipsite de erori sau potrivite utilizării urmărite de client. Soulexpert este responsabil pentru asigurarea resurselor necesare pentru funcţionarea corecta a aplicaţiei si a serviciilor acesteia si se angajeaza sa ia orice masuri rezonabile pentru menţinerea continuităţii si calitatii acestora, fără a putea garanta obţinerea unui rezultat final.
Pentru a putea beneficia complet de serviciile furnizate Clientul ar putea fi nevoit să descarce actualizări ale aplicaţiei, atunci când acestea sunt disponibile. Orice variantă a aplicaţiei descărcate este valabila pentru o perioada limitată de timp. Soulexpert nu are nici un control asupra eventualelor schimbări tehnice, legislative sau de reglementare care guvernează aplicarea serviciilor.
In momentul utilizării serviciilor aplicaţiei se poate oferi Clientului posibilitatea accesului spre siteuri apartinand unor terte parti. Soulexpert nu poate oferi nicio garanţie și nu își asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la accesul sau conţinutul acestor site-uri sau a altor site-uri la care acestea fac trimitere. Soulexpert nu își asumă niciun fel de responsabilitate cu privire la practicile de confidenţialitate, conţinutul sau practicile utilizate de astfel de site-uri. Soulexpert atrage atentia asupra faptului că utilizarea de către Client a unor servicii furnizate de astfel de site-uri poate fi
subiectul unor alţi termeni si condiţii, furnizate de către operatorului respectivelor site-uri, iar acceptarea acestora cade in intregime in resposabilitatea Clientului.

8. Preţul si plata serviciilor atunci când ele vor fi disponibile în aplicaţie și dacă se va implementa o asemenea opţiune.

8.1 Prețurile prezentate vor include TVA (19%). Preţul va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul efectuării operaţiunii, preţ la care se adauga costurile de livrare, dacă este cazul.

8.2 Plata se va putea realiza prin card bancar de credit/debit.

Dacă plata se va face online, cu card bancar, este necesar să completaţi un formular cu datele despre acesta. Dacă tranzacţia prin card a fost reuşită, următorul ecran vă oferă informaţiile relevante pentru comanda.
Soulexpert accepta următoarele cărti de credit/debit: Visa, Visa Electron, Mastercard/Eurocard, Maestro, inclusiv cardurile virtuale Visa sau MasterCard, precum și cardurile emise în America de Nord/Canada. Folosind ca metoda de plata cardul bancar de credit/debit comanda dumneavoastră va fi procesată imediat.

9. Suspendarea si terminarea furnizării serviciilor prin intermediul aplicaţiei

Soulexpert isi rezerva dreptul de a suspenda temporar sau de a opri furnizarea serviciilor prin aplicaţia PSYnfo fără notificare prealabila și fără a fi tinuta la plata de despăgubiri, de orice natura, către Clienţi in următoarele situaţii:
Clientul sau firma acestuia nu a achitat plata abonamentului;
Clientul sau firma acestua şi-a încălcat oricare alte obligaţii contractuale şi/sau condiţiile de folosire a Serviciilor din aplicaţia PSYnfo; în caz de fraudă a Clientului; în orice alt caz în care acţiunile sau inacţiunile Clientului pot determina un risc pentru Soulexpert, în orice alte cazuri prevăzute expres în prezentul Contract sau în lege.
In situaţia inchiderii si ştergerii conturilor Clienţilor, in cazurile prevăzute mai sus, Soulexpert nu poate fi tinuta in niciun fel responsabila pentru orice consecinţe ale unor astfel de acţiuni.

10. Litigii

In cazul in care aveţi orice nelămurire sau nemulţumire cu privire la condiţiile de utilizare ale aplicaţiei PSYnfo puteti contacta Serviciul Clienţi:
– la tel. 0722234513 sau email contact@soulexpert.ro. In cazul în care nu s-a reuşit stingerea conflictului pe cale amiabilă competenta revine instanţelor de judecată române competențe material de pe raza municipiului Targu Mureş.

11. Acceptul Clientului

Clientul declară că a citit cu atentie informaţiile postate pe acest site și prin folosirea aplicaţiei este de acord în totalitate cu prevederile acestor Termeni si Condiţii.

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A APLICAŢIEI PSYNFO Corporate

SC SOULEXPERT SRL, persoană juridică română, cu sediul în Târgul Mureş, str Secerei nr.37 înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J26/290/2014, cod unic de înregistrare 32927278, în
calitate de operator de date, vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm şi protejăm datele cu caracter personal.

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacţiunii noastre prin intermediul aplicaţiei PSYnfo, dar şi prin intermediul procedurilor de abonare la newsletter-ul aplicaţiei.

1 .Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

•Utilizatorilor aplicaţiei care poate fi accesată din magazinele de aplicaţii disponibile, AppStore şi respectiv Google Play împreună cu un cod specific companiei („Utilizatori”);
•Persoanelor interesate să se aboneze la newsletter-ul aplicaţiei PSYnfo („Abonaţi”);
•Persoanele care creează conţinut editorial pentru aplicaţie („Colaboratori”)

2. Ce informaţii colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacţionaţi cu noi pentru a vă abona la newsletter-ul aplicaţiei, pentru a avea acces la anumite segmente din aplicaţie specifice abonaţilor şi utilizatorilor. în aceste situaţii, pentru a vă abona la newsletter sau de a ave aacces integral la aplicaţie, sunteţi de acord să furnizaţi numele, prenumele şi adresa dumneavoastră de email. Pentru a căpăta calitatea de abonat/utilizator premium, informaţiile pe care ni le furnizaţi pot include dacă va fi nevoie, numele şi prenumele, adresa de e-mail. Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informaţii despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viaţa sexuală sau orientarea sexuală). în cazul în care ne furnizaţi în mod voluntar alte date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacţiunea dumneavoastră cu aplicaţia PSYnfo sau cu website-ul nostru (www.soulexpert.ro) sau prin corespondenţa cu noi prin telefon, e-mail (contact@soulexpert.ro) sau în orice altă
modalitate,inclusiv prin secţiunea PSYtalk din aplicaţie, din proprie voinţă şi nu la cererea noastră, vom şterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al aplicaţiei PSYnfo, cu excepţia cazului în care aţi făcut aceste date publice, caz în care vom şterge aceste datele din aplicaţie la cererea dumneavoastră expresă, numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Când instalaţi aplicaţia, colectăm automat următoarele date:
•date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea telefonului dumneavoastră la internet, informaţiile de conectare, tipul şi versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile, sistemul şi platforma de operare, tipul dispozitivului şi marca dispozitivului mobil;

3. Cum folosim datele cu caracter personal şi care este temeiul juridic al prelucrării

Aspecte generale
Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să ducem la îndeplinire un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; când trebuie să respectăm o obligaţie legală (legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalităţii de şanse); când este necesar pentru interesele noastre legitime; când este necesar pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea şi prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securităţii IT şi a reţelelor), cu excepţia cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează faţă de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); şi/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale.
Prelucrăm informaţiile dumneavoastră cu caracter personal cu scopul diverselor motive tehnice, administrative şi operaţionale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conţinutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră şi pentru telefonul dumneavoastră; pentru a îmbunătăţi calitatea tehnică a aplicaţiei, inclusiv funcţionalitatea acesteia; pentru administrarea aplicaţiei;
pentru operaţiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică şi de cercetare; pentru publicitate şi marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conţinut, inclusiv un conţinut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum şi ca parte a eforturilor noastre de a păstra aplicaţia în siguranţă.
în unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimţământul dumneavoastră. în aceste cazuri, vă vom solicita separat consimţământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizaţi datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veţi putea să vă retrageţi consimţământul în orice moment. Atenţie! Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.
în cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligaţii legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie.
Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relaţiile contractuale sau să respectăm obligaţiile care ne sunt impuse. în toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opţională şi nu aveţi obligaţia de a le furniza.
Cel mai frecvent, vom folosi informaţiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situaţii:

a. Utilizatori:
Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informaţii despre bunuri sau servicii despre care considerăm că vă interesează. Dacă sunteţi un utilizator, vă vom contacta
numai prin e-mail sau prin notificări push prin intermediul aplicaţiei mobile (după caz) cu informaţii editoriale, analize similare cu cele care au făcut obiectul intereselor dumneavoastră anterioare sau când aţi optat astfel anterior. Dacă aţi instalat aplicaţi mobilă (PSYnfo ) şi doriţi să nu mai primiţi
notificări push, puteţi schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin intermediul aplicaţiei. Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terţe părţi în niciun fel de
scopuri iar dacă pe viitor va fi nevoie de aşa ceva se va face numai cu consimţământul dumneavoastră explicit în acest sens. Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura interesul sau a înţelege conţinutul preferat de dumneavoastră şi pentru a vă permite să participaţi la caracteristicile interactive ale aplicaţiei, atunci când alegeţi să faceţi acest lucru; Putem să folosim astfel de date pentru a vă face sugestii şi recomandări dumneavoastră şi altor Utilizatori ai aplicaţiei PSYnfo cu privire la conţinut editorial, produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceştia.
în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicaţiei noastre mobile, este posibil să colectăm şi să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare,
datele de contact şi datele privind localizarea geografică, atunci când:
•vă înregistraţi pentru a utiliza aplicaţia mobile şi ne furnizaţi în acest sens informaţii despre dumneavoastră;
•interacţionaţi cu noi utilizând aplicaţia mobilă;
•interacţionaţi cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu o Aplicaţie Mobilă;

Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract cu angajatorul dvs.la care Utilizatorii de aplicaţie sunt parte prin înregistrarea în aplicaţia mobilă PSYnfo; (ii) interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate de către noi şi firma la care sunteţi angajat şi pentru detectarea şi prevenirea fraudelor; (iii) o obligaţie legală care ne-a fost impusă; şi/sau (iv) consimţământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire conţinutul, serviciile oferite de SoulExpert, prin aplicaţia PSYnfo.

4. Cum şi cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terţe părţi, în cadrul societăţii Soulexpert doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de vânzări, editorial. Juridic şi IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaşte. Aceşti membri ai personalului sunt supuşi unor obligaţii de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice şi organizatorice adecvate sunt luate pentru protecţia datelor cu caracter personal. Membrii personalului societăţii au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai urmând instrucţiunile societăţii Soulexpert şi, dacă este necesar, numai în legătură şi în interesul responsabilităţilor de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităţilor guvernamentale şi/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru
exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condiţiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terţe părţi doar dacă este cu adevărat necesar, acestea ar putea fi:
(i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ şi tehnic societăţii pentru suport IT, de securitate si resurse comerciale;
(ii) furnizori de servicii de analiză şi cercetare (exemplu: Google Analytics) care ne ajută la analizarea în mod agregat a datelor cu privire numărul vizitatorilor într-un interval de timp, categoriile de interese. De reţinut, aceste date NU conţin informaţii despre persoane care pot fi identificate.

Am putea partaja date cu caracter personal în formă agregată şi cu alte terţe părţi în contextul anumitor tipuri de tranzacţii, inclusiv în contextul tranzacţiilor care implică o schimbare a controlului asupra societăţii din punct de vedere al acţionariatului sau prin vânzarea substanţială a tuturor activelor sale sau ale altor tipuri de restructurări comerciale.

Societatea Soulexpert doreşte să efectueze o evaluare adecvată în procesul de selectare a terţelor părţi (furnizori de servicii) şi impune acestor furnizori de servicii să menţină măsuri de
securitate tehnice şi organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal şi pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucţiunilor societăţii. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanţi în furnizarea serviciilor către Companie, cu condiţia ca subcontractantul să respecte aceleaşi obligaţii de protecţie a datelor ca şi furnizorii de servicii.

5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal şi transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) şi în Spaţiul Economic European („SEE”). în plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate şi stocate într-un loc din afara UE şi SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria ţară în altă ţară, legile şi regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din ţara către care sunt transferate informaţiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecţie mai redusă) faţă de cele din ţara în care lucraţi.

Intenţionăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecţii adecvate, incluzând: (i) o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la ţara sau ţările de destinaţie; (ii) o certificare „scut de confidenţialitate”; (iii) reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; (iv) un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii şi executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din ţara aflată în afara UE şi SEE; (v) un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu şi executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o ţară din afara UE şi SEE de a aplica garanţiile corespunzătoare; sau (vi) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

6. Drepturile „utilizatorilor”, „Abonaţilor”

Puteţi să ne solicitaţi să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal şi/sau să le corectăm. în anumite circumstanţe, aveţi dreptul să ne solicitaţi să ştergem datele dumneavoastră cu caracter personal.
Aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. în cazul în care v-am solicitat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi dreptul să retrageţi acest consimţământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel, aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări.
De asemenea, aveţi dreptul să restricţionaţi prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanţe. Reţineţi faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situaţii şi fac obiectul legilor şi reglementărilor aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează faţă de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediţi identitatea şi să ne oferiţi alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepţia cazului în care acest lucru este permis de lege şi, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă şi proporţională cu cererea
dumneavoastră.
Dacă doriţi să vă exercitaţi aceste drepturi, vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul persoanelor de contact menţionate mai jos. Aveţi, de asemenea, dreptul de a depune o reclamaţie la autorităţilor de supraveghere privind protecţia datelor. Puteţi depune reclamaţia în Statul Membru în care locuiţi, în care lucraţi sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecţia datelor.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenţionăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare şi/sau impusă de legislaţia aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile şi/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (şi drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteţi un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relaţiei contractuale cu yv ’ dumneavoastră. In cazul în care avem o relaţie comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleaşi date cu caracter personal în relaţii contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relaţiei noastre comerciale şi pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. în cazul Utilizatorilor de aplicaţii, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care aplicaţia mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislaţia relevantă, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunţa în prealabil. în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimţământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimţământul dumneavoastră, cu excepţia cazului în care vă retrageţi sau limitaţi consimţământul înainte de expirarea acestei perioade. în astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligaţii legale de a prelucra aceste date cu caracter personal şi/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre şi pe servere găzduite de terţe părţi (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based Services”). Folosim măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal şi să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relaţii contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire şi aceste contracte includ obligaţii privind securitatea organizaţională şi tehnică a datelor cu caracter personal.. Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părţi ale aplicaţiei. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deşi vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduristricte şi caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

9. Confidenţialitatea datelor minorilor

SC Soulexpert SRL nu colectează cu bună ştiinţă date cu caracter personal de identificare de pe aplicaţie de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoştinţă că minori/ copiii săi au furnizat societăţii datele lor cu caracter personal acesta trebuie să informeze societatea. în cazul în care societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, societatea va distruge aceste informaţii de pe serverele sale imediat, cu excepţia cazului în care părintele sau tutorele îşi dă consimţământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

10. Fişierele de tip Cookie şi widgeturi de comunicare socială

Aplicaţia noastră poate include funcţii de comunicare socială, cum ar fi butoane Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln Google forms Vimeo sau Youtube. Aceste funcţii pot colecta informaţii despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP şi website-urile pe care le vizitaţi, şi pot seta un fişier de tip cookie pentru a îi permite să funcţioneze corect. Prelucrarea acestor informaţii prin intermediul interacţiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidenţialitatea a companiei care le furnizează.

11. Linkuri către alte website-uri

Aplicaţia PSYnfo poate furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceţi click pe un link al unei terţe părţi, veţi fi direcţionat(ă) către website-ul terţei părţi. Dacă vizitaţi oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizaţi politicile lor privind confidenţialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile şi practicile altor companii. Compania noastră nu controlează şi nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul, politicile privind confidenţialitatea şi notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terţelor părţi.

12. Contact

Dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriţi să vă exercitaţi un drept, puteţi contacta Responsabilul privind Confidenţialitatea al societăţii Soulexpert SRL sau puteţi transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Confidenţialitatea al SC Soulexpert la str Cecerei nr 37,Târgu Mureş, Mureş, România sau prin email la contact@soulexpert.ro Vă rugăm să nu divulgaţi date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informaţii legate de originea rasială sau etnică, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenenţă), numere de asigurare socială, CNP sau informaţii legate de cazierul penal atunci când ne contactaţi.

Ultima actualizare a Notei de informare cu privire la colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal a fost făcută în 21.05. 2023. Putem actualiza această Notă de informare din când în când şi vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre sau prin intermediul aplicaţiei. în cazul în care ne-aţi furnizat datele dumneavoastră de contact si ne-ati autorizat să vă contactăm, vă vom vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre sau in cadrul aplicaţiei PSYnfo In cazul în care ne-ati furnizat datele dumneavoastră de contact si ne-ati autorizat să vă contactăm, vă 5 5 5 ’ vom anunţa dacă modificăm această Notă de informare în mod substanţial. 5 5
Vă rugăm să consultaţi această Notă de informare periodic pentru orice modificări.

Mulţumim pentru răbdarea dvs de a citi şi înţelege,
echipa SoulExpert srl